Skip to main content

Algemene voorwaarden

-English below-

Artikel 1 – DE OVEREENKOMST

Artikel 2 – HET TOEGANGSBEWIJS

Artikel 3 – VERBOD DOORVERKOOP TOEGANGSBEWIJS

Artikel 4 – TOEGANG TOT HET EVENEMENT

Artikel 5 – HET EVENEMENT

Artikel 6 – RECHTEN VAN DE ORGANISATOR

Artikel 7 – OVERMACHT EN DE GEVOLGEN VAN OVERMACHT

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR

Artikel 9 – ALGEMEEN

 

Artikel 1 – DE OVEREENKOMST

 1. Deze algemene voorwaarden (“AVW”) zijn van toepassing tussen PLEINVREES EVENTS B.V. (gevestigd aan de Archangelkade 31, 1013 BE te Amsterdam), dan wel een aan haar gelieerde onderneming enerzijds (de “Organisator”) en een persoon die een toegangsbewijs (het “Toegangsbewijs”) voor een evenement van Organisator (het “Evenement”) heeft gekocht (de “Koper”) en iedere persoon die het Evenement bezoekt (de “Bezoeker”).
 2. Door koop van een Toegangsbewijs alsmede door het bezoeken van een Evenement van Organisator met een Toegangsbewijs, ontstaat een overeenkomst tussen houder van het Toegangsbewijs dan wel Bezoeker enerzijds en Organisator anderzijds, waarop deze AVW van toepassing zijn.

 

Artikel 2 – HET TOEGANGSBEWIJS

 1. Het Toegangsbewijs wordt door Organisator aangeboden middels haar website dan wel middels derde partijen, waaraan Organisator toestemming heeft gegeven deze Toegangsbewijzen te verkopen tegen een gelijke prijs als waarvoor Organisator deze aanbiedt. Welke partijen dit zijn wordt door Organisator bekend gemaakt op haar website en op de website van het Evenement.
 2. Een Toegangsbewijs kan enkel worden gekocht door consumenten met een minimumleeftijd van 18 jaar, met een maximum van 10 kaarten. Organisator behoudt zich het recht voor om het maximum aantal te bestellen toegangsbewijzen van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. Eenmaal gekochte Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd aan Organisator.
 4. Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om wat voor een reden dan ook te weigeren.
 5. Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Organisator verstrekt document of een door of vanwege Organisator verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
 6. Het Toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Het Toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Koper / Bezoeker verstrekt.
 7. Het Toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Het Toegangsbewijs dat als eerste wordt getoond bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat deze Bezoeker ook de rechthebbende daarop is (de Bezoeker is). Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.
 8. Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Organisator kan bij de toegangscontrole een Bezoeker de toegang weigeren, indien Organisator het vermoeden dan wel de wetenschap heeft dat sprake is van een ongeldig (verkregen) Toegangsbewijs.

 

Artikel 3 – VERBOD DOORVERKOOP TOEGANGSBEWIJS

 1. De Koper van een Toegangsbewijs koopt en houdt deze in principe voor zichzelf en mag deze enkel doorverkopen aan derden tegen dezelfde prijs als waarvoor de Organisator deze te koop heeft aangeboden en er dus geen sprake is van commerciële doorverkoop. Koper van een Toegangsbewijs is derhalve niet gerechtigd deze in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan derden. Bij overtreding hiervan is Organisator gerechtigd de toegang tot het Evenement van alle door Koper gekochte Toegangsbewijzen te weigeren. Tevens is Organisator gerechtigd de Koper een direct opeisbare boete op te leggen van EUR 5000,- per overtreding en EUR 1000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Organisator om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
 2. Een recht op restitutie in geval van overmacht als genoemd in artikel 7 van de AVW ontstaat niet in geval:
  1. Er sprake is van overtreding van artikel 3 lid 1 van de AVW en de Koper derhalve de Toegangsbewijzen met commerciële doeleinden heeft gekocht en deze heeft (getracht) doorverkocht tegen een hogere prijs dan waarvoor Organisator deze te koop aanbiedt;
  2. De Toegangsbewijzen bij een niet door Organisator aangewezen derde zijn verkregen;
 3. De Koper is jegens Organisator gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het Evenement en ieder onderdeel daarvan.
 4. De Koper die zijn Toegangsbewijs niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om deze AVW aan de volgende houder van het Toegangsbewijs op te leggen.
 5. Bij overtreding door de Koper dan wel een Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze AVW, is de Organisator gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken en/of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Koper / Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte Toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

 

Artikel 4 – TOEGANG TOT HET EVENEMENT

 1. Door het bezoeken van het Evenement gaat iedere Bezoeker expliciet akkoord met deze AVW.
 2. Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze AVW verstaan de feitelijke plaats van het Evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waar het Evenement plaatsvindt.
 3. Enkel Bezoekers met een minimumleeftijd van 18 jaar krijgen toegang tot het Evenement en dienen derhalve in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
 4. De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang hij zich op de plaats, waar het Evenement wordt gehouden, bevindt. De Bezoeker is verplicht om op verzoek van de Organisator, het ordepersoneel en ander bevoegden, het Toegangsbewijs te tonen.
 5. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is Organisator gerechtigd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
 6. De Bezoeker is verplicht mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het bedrag van het Toegangsbewijs.
 7. Het is verboden professionele foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het Evenement.
 8. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken, etenswaren, drugs (onder meer welke op lijst I en II van de Opiumwet staan), lachgas(patronen), blik, etc., mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd en Organisator heeft het recht om de in beslag genomen goederen te vernietigen. De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het bedrag van het Toegangsbewijs, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie.

 

Artikel 5 – HET EVENEMENT

 1. Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is – zonder toestemming van de Organisator – verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 2. Tijdens het Evenement kunnen door Organisator camera’s worden opgehangen welke opnamen maken ten behoeve van toezicht en veiligheid.
 3. Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
 4. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.
 5. Indien op het Evenement consumptiemunten dan wel betaalkaarten met een bepaald tegoed kunnen worden gekocht, zijn deze alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. De Organisator is na afloop van het Evenement nimmer verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten dan wel het tegoed op de betaalkaart over te gaan. Bij verlies of diefstal van de betaalkaart is een refund van het overgebleven tegoed niet mogelijk. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van een betaalkaart.
 6. De Organisator kan ervoor kiezen om de Bezoeker de mogelijkheid te bieden een kluisje te huren op het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/of waardepapieren van de Bezoeker, waarvoor de Bezoeker een persoonlijke code ontvangt. Met deze code kan de Bezoeker het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de Bezoeker kunnen additionele algemene voorwaarden (van een derde partij) van toepassing zijn, waarmee de Bezoeker instemt op het moment van huren van het kluisje. De Organisator houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke code. Zodoende dient de Bezoeker de code te allen tijde bij zich en voor zich te houden en wordt de Bezoeker aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen.
 7. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.
 8. Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
 9. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.) alsmede de Huisregels die als Bijlage bij deze AVW zijn toegevoegd. Bij overtreding hiervan zal Organisator de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement weigeren.
 10. In situaties waar deze AVW en/of de Huisregels niet in voorzien, beslist Organisator over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van Organisator hieromtrent is bindend.

 

Artikel 6 – RECHTEN VAN DE ORGANISATOR

 1. Bij overtreding door de Koper / Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze AVW, is Organisator gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Koper / Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan.
 2. Organisator behoudt zich het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, te verwijderen indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.
 3. Organisator organiseert voor Evenementen specifieke programma’s, die op de website staan beschreven. Organisator zal redelijke inspanningen leveren om het programma van het Evenement volgens plan en zoals aangekondigd uit te voeren. Organisator kan echter niet volledig garanderen dat de uitvoering van het programma van het Evenement is zoals beschreven, bijvoorbeeld met betrekking tot de duur of kwaliteit van de uitvoering. Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is derhalve vrijblijvend en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Organisator is te allen tijde gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke aan Koper / Bezoeker nimmer een recht tot schadevergoeding geven. De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud.
 4. De artiest en Organisator zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 5. Organisator behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

Artikel 7 – OVERMACHT EN DE GEVOLGEN VAN OVERMACHT

 1. Indien een Evenement niet kan plaatsvinden op de geplande datum en locatie als gevolg van omstandigheden die buiten de macht van de Organisator liggen waardoor er sprake is van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden, in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzeggingen van de artiest(en), (pan)epidemieën dan wel de gevolgen van een (pan/)epidemie, landelijke dan wel lokale aanwijzingen van de overheid dan wel gemeentelijke instanties / besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, het niet verstrekken van vergunningen door bevoegde instanties, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, terreurdreiging,  etc., heeft Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum, een andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren.
 2. De Organisator is gerechtigd om een Evenement te verplaatsen indien dit Evenement niet kan doorgaan op grond van overmacht, zoals genoemd in artikel 7.1. De Organisator is gerechtigd te beslissen dat aangeschafte Toegangsbewijzen voor het Evenement blijven gelden voor het verplaatste Evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke Evenement.
 3. Als de houder van het Toegangsbewijs verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Organisator. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een Toegangsbewijs voor een ander evenement van de Organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
 4. Als de houder van het Toegangsbewijs geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Organisator. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs in geld.
 5. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na
  de nieuwe datum van het verplaatste evenement. De Organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een Toegangsbewijs afwijken van het bovenstaande.
 6. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Uitsluitend in geval van volledige annulering kan de Bezoeker een verzoek tot restitutie van het entreegeld indienen bij diegene waar de Bezoeker het Toegangsbewijs heeft gekocht. Servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, zijn uitgesloten van restitutie. Restitutie van entreegeld geldt enkel indien het Toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van Organisator, en niet indien het Toegangsbewijs is aangeschaft bij een ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.

 

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR

 1. Organisator is aansprakelijk voor directe schade die de Bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Organisator toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Organisator is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed en niet in deze AVW is uitgesloten dan wel beperkt. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a)     Gevolgschade;

b)     Immateriële schade;

c)      Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator.

 1. Claims jegens Organisator dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij Organisator te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.
 2. Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 3. Organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website van Organisator of de aanvangstijd ongewijzigd is.
 4. Organisator is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Organisator is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.
 5. Organisator is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
 6. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van Bezoeker.

 

Artikel 9 – ALGEMEEN

 1. Persoonsgegevens: Organisator verwerkt persoonsgegevens van de Bezoeker in het kader van de overeenkomst en in overeenstemming met de AVG. Organisator is verantwoordelijke in het kader van de AVG. Wat organisator met de persoonsgegevens doet is te lezen in het Privacy Statement te lezen op de website van Organisator.
 2. Organisator behoudt zich het recht voor de AVW van tijd tot tijd aan te passen.
 3. Indien er één of meerdere bepalingen in deze AVW op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze AVW bepaalde volledig van toepassing.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze AVW, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze AVW.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze AVW geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze AVW.
 6. Indien Organisator niet steeds strikte naleving van deze AVW verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Organisator in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze AVW te verlangen.
 7. Toepasselijk recht en geschillen: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Organisator partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

BIJLAGE – HUISREGELS PLEINVREES EVENTS B.V.

———————–

Article 1 – THE AGREEMENT

Article 2 – ADMISSION TICKET

Article 3 – RESALE PROHIBITION

Article 4 – ADMISSION TO THE EVENT

Article 5 – THE EVENT

Article 6 – RIGHTS OF THE ORGANISER

Article 7 – FORCE MAJEURE

Article 8 – LIABILITY OF THE ORGANISER

Article 9 – GENERAL

 

Article 1 – THE AGREEMENT

 1. These general terms and conditions (“GTC”) apply between PLEINVREES EVENTS B.V. (with its registered office at Archangelkade 31, 1013 BE in Amsterdam), or its affiliated undertaking (the “Organiser”) and a person (the “Buyer”) who has purchased an admission ticket (“Admission Ticket”) for an event held by the Organiser (the “Event”) and each person who attends the Event (the “Visitor”).
 2. By purchasing an Admission Ticket and attending an Event held by Organiser with an Admission Ticket, an agreement arises between the holder of the Admission Ticket or the Visitor on the one hand and the Organiser on the other hand, to which these GTC apply.

 

Article 2 – ADMISSION TICKET

 1. The Admission Ticket will be offered by the Organiser via its website or via third parties to which the Organiser has granted permission to sell these Admission Tickets at a price equal to that at which the Organiser offers them. The identity of these parties will be stated by the Organiser on its website and on the website of the Event.
 2. An Admission Ticket can only be bought by consumers who are at least 18 of age, with a maximum of 10 tickets. The Organiser reserves the right to change the maximum number of Admission Tickets that can be ordered at any time.
 3. Once purchased, Admission Tickets may not be returned to the Organiser.
 4. The Organiser reserves the right to always refuse orders for whatever reason.
 5. An Admission Ticket may comprise a document issued by or on behalf of the Organiser or a barcode issued by or on behalf of the Organiser. The barcode is a unique code.
 6. The Admission Ticket is granted once and gives access to one person. The Admission Ticket comprising a barcode will be given to the Buyer/Visitor via electronic communication (email).
 7. The Admission Ticket entitles the Visitor to attend the Event. The Admission Ticket that is shown first at the start of the Event provides access. The Organiser may assume that the Visitor is also the person entitled to the Admission Ticket. From the time that the Admission Ticket has been made available to the Visitor, the risk of loss, theft, damage or misuse of the Admission Ticket will rest with the Visitor.
 8. Only the purchase of an Admission Ticket at a recognised sales or pre-sales point or from the Organiser guarantees the validity of the Admission Ticket. The burden of proof in this regard rests with the Visitor. The Organiser may deny access to a Visitor at the entrance check-in if the Organiser suspects or has knowledge that the Admission Ticket is invalid or was invalidly obtained.

 

Article 3 – RESALE PROHIBITION

 1. The Buyer of an Admission Ticket buys and holds it in principle for themselves and may only sell it on to third parties at the same price as that at which the Organiser offered it for sale and therefore no commercial resale is permitted. The Buyer of an Admission Ticket is therefore not entitled to offer it for sale, sell it or provide it to third parties for commercial purposes. In the event of a violation of this condition, the Organiser is entitled to refuse admission to the Event of all Admission Tickets purchased by the Buyer. The Organiser is also entitled to impose an immediately payable penalty on the Buyer of EUR 5,000 for each violation and EUR 1,000 for each day that the violation continues, without prejudice to the Organiser’s right to claim performance and/or compensation from the Visitor for the damage suffered or still to be suffered.
 2. A right to restitution in the event of force majeure as referred to in Article 7 GTC will not arise in the event:
  1. of an infringement of Article 3.1 GTC and the Buyer has bought the Admission Tickets for commercial purposes and has resold or attempted to resell them at a higher price than that for which the Organiser offers them for sale;
  2. the Admission Tickets were obtained from a third party not designated by Organiser.
 3. The Buyer is obliged in respect of the Organiser not to advertise or undertake any other form of publicity in relation to the Event or any part thereof.
 4. The Buyer who does not make his Admission Ticket available to third parties for commercial purposes is obliged to impose this GTC on the next holder of the Admission Ticket.
 5. If the Buyer or a Visitor violates one or more of the provisions as stated in these GTC, the Organiser will be entitled to invalidate the Admission Ticket and/or deny the Visitor access or further access to the Event without the Buyer / Visitor being entitled to a refund of the amount that they paid for the Admission Ticket (including service costs) to the Organiser, whether through a sales point or pre-sales point. Holders of invalidated Admission Tickets will not be entitled to a refund or compensation in any other way.

 

Article 4 – ADMISSION TO THE EVENT

 1. By attending the Event, each Visitor explicitly agrees to these GTC.
 2. In these GTC, the place where the Event is held is understood to be the actual location of the Event as well as all the surrounding grounds, spaces, fields, etc., which form part of the complex where the Event takes place.
 3. Only Visitors who are at least 18 years of age will be admitted to the Event and must therefore be in possession of a valid identity document.
 4. The Visitor must be in possession of a valid and undamaged Admission Ticket both before and during the Event and for as long as they are at the place where the Event is held. The Visitor will show the Admission Ticket on request by the Organiser, the security personnel and other authorised persons.
 5. If it is plausible that the Admission Ticket has been forged, the Organiser is entitled to refuse the holder of the Admission Ticket further access to the Event without the Visitor or the holder being able to claim any damage that they may have suffered as a result.
 6. The Visitor will cooperate with a body search when visiting the Event. A Visitor who does not submit to a body search be refused admission to the Event or may be removed immediately, without the right to a refund of the amount of the Admission Ticket.
 7. It is prohibited to bring professional photographic, film, sound and/or other recording equipment into the place where the Event takes place, on pain of confiscation for the duration of the Event.
 8. It is prohibited to bring glassware, plastic bottles, cans, fireworks, guns and/or dangerous objects, prohibited substances and/or alcoholic beverages, food, drugs (including those on list I and II of the Opium Act), laughing gas (cartridges), cans, etc. to the location where the Event takes place, on pain of confiscation of these items. Confiscated goods will not be returned and the Organiser has the right to destroy them. A Visitor who violates this prohibition may also be refused admission or further admission without being entitled to reimbursement of the Admission Ticket amount or may be removed from the Event and/or handed over to the police.

 

Article 5 – THE EVENT

 1. Except with the permission of the Organiser, recording of the Event in any form whatsoever, including photographing, filming and making other sound and/or visual recordings, is prohibited. This includes printing and/or copying from the programme (booklet), posters and other printed matter. All such recordings will be confiscated and immediately destroyed.
 2. Cameras may be installed by the Organiser during the Event to make recordings for the purposes of supervision and safety.
 3. If the Visitor, after entering the place where the Event takes place, leaves this place, the Admission Ticket will lose its validity.
 4. The Visitor will comply with the regulations and/or instructions issued by the Organiser, the operators of the location where the Event is held, the security personnel, the fire brigade and other authorised persons.
 5. If consumption tokens or payment cards with a certain credit value can be purchased at the Event, these are only valid during the relevant Event. The Organizer is never obliged after the Event to refund the purchase amount of the tokens or the credit on the payment card. In case of loss or theft of the payment card, a refund of the remaining credit is not possible. The Organizer is never liable for loss and / or theft of a payment card. Consumption tokens or cashless purchases of a certain credit value, made during an Event, are only valid during the Event in question. The Organiser is never obliged to refund the purchase price of the tokens or the credit after the end of the Event.
 6. The Organiser may choose to offer the Visitor the possibility of renting a locker at the Event. A locker is a storage area for objects, clothing, bags, money and/or valuable papers belonging to the Visitor, for which the Visitor receives a personal code. The Visitor may open and close the locker with this code. The use of the locker by the Visitor may be subject to additional general terms and conditions (of a third party), to which the Visitor agrees to at the time of renting the locker. The Organiser accepts no liability for loss and/or theft and/or the use by another party of the personal code. The Visitor must therefore always carry the code with them, and they must keep it confidential and the Visitor is advised not to store any valuables in the locker.
 7. The Visitor and all other persons are prohibited from offering or selling goods at and/or around the Event without the prior written consent of the Organiser.
 8. The Visitor and all other persons are prohibited from distributing flyers, hanging posters and/or banners or carrying out other promotional activities at and/or around the Event without the prior written consent of the Organiser.
 9. The Visitor will comply with the rules applicable to public order (e.g., no urinating in public, no public drunkenness, no aggressive behaviour, etc.) as well as the House Rules which are attached to these GTC. The Organiser will deny the Visitor access or further access to the Event if these rules are breached.
 10. The Organiser will decide on possible measures in situations not covered by these GTC and/or the House Rules. The Organiser’s decision in this respect is binding.

 

Article 6 – RIGHTS OF THE ORGANISER

 1. If the Buyer/Visitor breaches one or more of the provisions contained in these GTC, the Organiser will be entitled to invalidate the Admission Ticket or deny the Visitor access or further access to the Event without the Buyer/Visitor being entitled to reimbursement of the amount paid to the Organiser for the Admission Ticket (including service charges), whether through a sales point or pre-sales point.
 2. The Organiser reserves the right to deny the Visitor access or further access to the Event or to remove them from the place where the Event is taking place if the Organiser considers this reasonably necessary to maintain peace and order during the Event.
 3. The Organiser organises specific programmes for Events, which are described on the website. The Organiser will make every reasonable effort to carry out the programme of the Event as planned and as announced. However, the Organiser cannot fully guarantee that the programme of the Event will be carried out as described, for example, regarding the duration or quality of the performance. An announcement of a line-up of artists, location, etc., is therefore without obligation and may be subject to change. The Organiser is at all times entitled to make changes, which never entitle the Buyer/Visitor to compensation. The starting time stated on the Admission Ticket is subject to change.
 4. The artist and the Organiser are entitled to make (or have made) video and/or audio recordings of the Event and to use these images for promotional purposes for themselves or for their partners or sponsors. Persons who appear in the recordings are not entitled to any compensation.
 5. The Organiser reserves the rights and powers to which it is entitled under the Copyright Act and other intellectual legislation and regulations.

 

Article 7 – FORCE MAJEURE

 1. If an Event cannot take place on the planned date and location as a result of circumstances beyond the control of the Organiser, this is regarded as force majeure, in the broadest sense of the word, including in this context illness and/or cancellations by the artist, a pandemic or the consequences of a pandemic, national or local instructions by the government or municipal authorities / decision to cancel by the competent authority, the non-issuance of permits by competent authorities, strikes, fire, bad weather conditions, threat of terrorism, etc., whereby the Organiser is entitled to reschedule the Event for a later date, move it to another venue or cancel the Event in its entirety.
 2. The Organiser is entitled to reschedule an Event if this Event cannot take place due to force majeure, as referred to in Article 7.1. The Organiser is entitled to decide that Tickets purchased for the Event remain valid for the rescheduled Event, on condition that rescheduling takes place within a period of 13 months after the original Event.
 3. If the holder of the Admission Ticket is unable to attend the new date of the rescheduled event, the holder of the Admission Ticket will inform the Organiser of this within a reasonable period of time. The holder of the Admission Ticket will then be entitled to a voucher equal to the original Admission Ticket price, including booking and service costs. The value of this voucher may be used for the purchase of an Admission Ticket for another event held by the Organiser during a minimum period of 12 months after it has been issued. The validity period will be stipulated on the voucher.
 4. If the holder of the Admission Ticket is unable to use a voucher, the holder of the Admission Ticket will notify the Organiser within a reasonable period of time. The holder of the Admission Ticket will then be entitled to a refund of the original Admission Ticket price in cash.
 5. Any refund will take place no later than three (3) months after the new date of the rescheduled event.
  The Organiser may at any time deviate from the above in favour of the holder of an Admission Ticket.
 6. The Organiser accepts no liability for any damage arising from a cancellation or postponement as referred to above. In the event of a postponement or cancellation of the Event as referred to above, the Organiser will provide as much publicity as possible in the manner it considers appropriate, including by stating the applicable refund periods on its website.  Only in the event of full cancellation, the Visitor can submit a request for a refund of the entrance fee to the person where the Visitor bought the Admission Ticket. Service costs and any travel and accommodation costs incurred are excluded from refund. Reimbursement of the admission fee only applies if the Admission Ticket has been purchased by the Visitor from the authorized (advance) sales addresses of the Organiser, and not if the Admission Ticket has been purchased at another sales platform, for example an online ‘secondary ticket’ marketplace.

 

Article 8 – LIABILITY OF THE ORGANISER

 1. The Organiser is liable for direct damage suffered by the Visitor which is the direct and exclusive result of a shortcoming attributable to the Organiser. However, only damage for which the Organiser is insured, and which is compensated by the insurer and which is not excluded or limited in these GTC will be eligible for compensation. The following are not eligible for compensation:

a)     consequential loss;

b)     nonmaterial damage;

c)      damage caused by intent or deliberate recklessness by the Organiser’s auxiliary persons.

 1. Claims against the Organiser will be submitted in writing to the Organiser within seven (7) days after the Visitor suffered the damage (accompanied by the original Admission Ticket and the original proof of payment) and will then be dealt with as soon as possible.
 2. The Visitor will enter the place where the Event takes place and attend the Event at own risk and expense, in the sense that the Organiser accepts no liability whatsoever for damage caused by such entry or attendance, such as hearing, sight and other physical impairments.
 3. The Organiser will strive to ensure that the programme is carried out as much as possible in accordance with the announced time schedule. However, it is not liable for any deviations therefrom and for any resulting damage which may be suffered by the Visitor and/or third parties. Start times as stated on admission tickets are subject to change. The Visitor is obliged to check the Organiser’s website regularly to find out whether the start time has changed.
 4. The Organiser also accepts no liability for the content of the Event and the way it is carried out, which explicitly includes the length of the programme. Nor does the Organiser accept liability for changes to the programme of the Event.
 5. The Organiser also accepts no liability for damage incurred by the Visitor as a result of loss of or damage to the Admission Ticket.
 6. The Organiser cannot be held liable for theft and/or loss of property of a Visitor.

 

Article 9 – GENERAL

 1. Personal data: The Organiser processes personal data of the Visitor within the framework of the Agreement and in accordance with the GDPR. The Organiser is the controller in the context of the GDPR. What the Organiser does with the personal data can be read in the Privacy Statement on the website of the Organiser.
 2. The Organiser reserves the right to change these GTC from time to time.
 3. If one or more provisions of these GTC are at any time wholly or partially null and void or should be declared null and void, the remaining provisions of these GTC will remain in full force and effect.
 4. If there is any lack of clarity regarding the interpretation of one or more provisions of these GTC, the interpretation will take place ‘in the spirit’ of these GTC.
 5. If a situation arises between the parties that is not regulated by these GTC, it will be assessed in accordance with the most plausible interpretation of these GTC.
 6. If the Organiser does not always require strict compliance with these GTC, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that the Organiser would in any way lose the right to require strict compliance with the provisions of these GTC in other cases.
 7. Applicable law and disputes: All legal relationships to which the Organiser is a party are exclusively governed by Dutch law, even if an obligation is wholly or partly performed abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The parties will only approach the court after they have done their utmost to settle a dispute in mutual consultation.

ATTACHMENT – HOUSERULES PLEINVREES EVENTS B.V.